09396961895 مشاوره آموزشی رایگان

09396961895 مشاوره آموزشی رایگان

قوانین و مقررات وبسایت

قوانین و مقررات وبسایت


قوانین و مقررات

زبان آموزان در طول دوره‌ها با سوالاتی رو به رو می شوند و این سوالات در سایت زبان اول پاسخ داده شده است. برای ثبت نام و پیش ثبت نام هر دوره شما موظف به حضور در آموزشگاه هستید و پس از تعیین سطح به دوره مورد نیاز هدایت می‌شوید.

مقررات عمومی‌:

       ·         رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی

       ·         عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

       ·         خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس بیش از 2 جلسه در هر ترم

       ·         همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه

       ·         اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.)

 

مقررات آموزشی‌:

       ·         همراه داشتن برگه نام نویسی ترم جاری در آغاز دوره

       ·         عدم غیبت بیش از 3 جلسه در هر ترم

       ·         عدم تأخیر بیش از اندازه و ترک کلاس قبل از تایم مقرر

       ·         در صورت داشتن وقفه تحصیلی زبان آموز موظف است مجدد تعیین سطح شده و به کلاس متناسب هدایت گردد

       ·         نمره قبولی در تمامی امتحانات میانی و اصلی حداقل 75 از 100 می باشد

       ·         استرداد شهریه و مرخصی زبان آموزان پس از تایید بخش اداری انجام می‌گیرد

       ·         تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 20% مسترد میگردد