021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

چگونه از تنبک برای بیان داستانم استفاده می‌کنم

Kasiva Mutua

How I use the drum to tell my story

In this talk-performance hybrid, drummer, percussionist and TED Fellow Kasiva Mutua shares how she's breaking the taboo against female drummers in Kenya -- and her mission to teach the significance and importance of the drum to young boys, women and girls. "Women can be custodians of culture, too," Mutua says.


تگ های مرتبط :

TED Fellows, Africa, Music
"گوش کن. آن را می‌شنوی؟" مادربزرگم از من پرسید. "گوش کن. به چیزی که سوسک می‌گوید گوش کن." ساعت‌ها و ساعت‌ها برای گوش کردن به سوسک کوچولویی که یک پشگل بزرگ را غلت می‌داد صرف می‌کردم، ودرهمان حال، صدا‌های طبیعی متفاوتی را می‌شنیدم. با گوش‌هایی تیز شده، پچ پچ‌های خانواده، خنده ها، زوزه ی باد وحتی تق تق استخوان‌ها را می‌شنیدم. همه ی این صداها درهم متقاطع می‌شدند، و ریتم میانشان را می‌شنیدم.
از آن به بعد با قاشق به بشقابم می‌زدم و با دستان کوچکم به سینه ام می‌کوبیدم سعی می‌کردم چیزی که می شنوم را بازسازی کنم. به بشقاب‌های مشابه، لرزانک ها، دنبک ها، ماهیتابه‌ها و هرچیز دیگری ضربه می‌زدم تا به یک دنبک زن حرفه ای و نوازنده مبدل بشوم. (تشویق) ناخودآگاه،‌ وقتی که بزرگ شدم، یک انگیزه قوی را احساس کردم تا سرگرمی جدیدم را پنهان کنم. حتی بدون اینکه آن را با صدای بلند بگویم، می دانستم که به نوعی کار اشتباه را دارم انجام می‌دهم. دربیشتر مراسم ها، متوجه شدم که بیشتر زن‌ها و دخترها در معرض دید نیستند،
اما زمانی که حضور داشتند، متوجه شدم که دامن های رقص شان را می‌پوشیدند و کمرشان را می‌لرزاندند، می خواندند،دست می‌زدند، جیغ می‌کشیدند، درحالی که مردان بخش های این ریتم را می‌ساختند. چند سال بعد،فهمیدم که سنت و فرهنگ به چه معناست، واین که چه چیزی حرام درنظرگرفته می‌شود و بالعکس. دراکثر فرهنگ‌های آفریقایی، زن‌ها از نواختن طبل و دنبک برای مدت زمان زیادی منع شده اند. من معتقدم این منع از اعتقادات روان شناختی و سنتی ناشی می‌شود اینکه زن یک موجود بی ارزش است.
با شنیدن اینکه جایگاه زن در آشپزخانه یا در مکان‌های دیگراست بزرگ شده ام. اوهوم؟ (خنده) زن‌ها شستشوی مغزی شده اند و برای مدت زمان زیادی ترغیب شده اند تا مادامی که درحقیقت شروع به ایمان و باور به خودمان نکنیم قربانی هستیم. این قضیه،با عدم تمایل به تحصیل در زنان دو چندان شده است، یک نقش مهم را در نقش زدن این قضیه در اذهان ما ایفا کرده. صدای دنبک یک جنبش و احساس را در من برانگیخته می‌کند. اساسا،دنبک یک آلت موسیقی بسیارمحرک است. یک بار در یک جشن،مردی از من پرسید چگونه جرات می‌کنم که یک دنبک را بین پاهایم قرار می‌دهم.
برای نواختن یک آلت موسیقی به عنوان یک هرزه و شخص پلید فرض شده بودم. به طور مکرر از من سوال شده است که چرا دنبک را برای نواختن انتخاب کرده ام به جای اینکه روزنامه نگاری بکنم، چیزی که برای لیسانس خوانده بودم، چیزی که"آراسته تر"درنظر گرفته شده است. طرز نگاه به یک زن که دنبک می نوازد او را سست می‌کند، زنانگی او را کمتر می‌کند، او را ناپسند می‌کند، همه ی این‌ها او را در یک جایگاه اجتماعی پایین تری قرار می‌دهد. اساس دنبک زنی نمایانگر میراث غنی آفریقایی هاست، و اهمیت آن را می‌توان از جنبه‌های متعددی درسنت آفریقایی دید.
جوامع متعددی فعالیت‌های روزانه شان شامل دنبک زنی نیز می‌شود، و هنوزبه صورت نوینی آن را انجام می‌دهند، از بدو تولد تا مراسم‌های معرفی، مراسم‌های خوش آمدگویی، ازدواج‌ها و حتی مراسم‌های خاکسپاری. اگرچه،این دنبک به سرعت از صحنه موسیقی ناپدید شد، و در سبک‌های سنتی به طورسریعی در حال از دست دادن محبوبیت اش در بین مردم است. با الهام از نیاز به حفظ این فرهنگ، من درحال آموزش مفهوم و اهمیت دنبک به پسران،دختران و زنان جوان هستم. درخلال سفرم به عنوان یک معلم دنبک،
متوجه شدم که زن‌های بسیار زیادی درواقع میل به نواختن دنبک دارند، اما به صورت هم زمان، از آن می‌ترسند. بعضی از این که جامعه آن ها را ملاحظه می‌کند می‌ترسند. بعضی دیگر از آلام جسمانی که با نواختن به سراغشان می‌آید می‌ترسند. اوه بله،آن قدرهم ساده نیست. بعضی، به این علت که همسرانشان به آن‌ها اجازه نمی‌دهند، و بعضی دیگر کاملا از مسئولیت اینکه بخواهند حامل فرهنگ باشند می‌ترسند. من معتقدم،یا این که فکر می کنم که تمام این ترس ها در جمع‌های زنانه محتاط نقش زده شده است به خاطر اینکه وقتی از جنایاتی که برای زنان اتفاق افتاده آگاهی پیدا می‌کنیم،
مخصوصا به صورت قاره ای، به صورت یک تذکر ثابت به کار برده می شود که یک قدم از محدوده معین شده بیرون گذاشتن ممکن است با عواقب بسیارجدی به پایان برسد. خب،از دنبکم برای گفتن داستان خودم و داستان مردم ام استفاده می‌کنم. اصالتم من را شکل داده و فرهنگم اینجاست تا درکنارم بایستد. زن‌ها هم می‌توانند نگهبانان فرهنگ باشند. ما متولد شده ایم تا زندگی را به پیش ببریم، تا آن را پرورش بدهیم. ما قطعا می‌توانیم ازسنت هایمان خیلی،خیلی عالی صیانت کنیم. من و دنبکم، اینجا هستیم تا بمانیم. (تشویق)
قطعا اینجاییم تا باقی بمانیم. اگر زن‌ها کشورها را رهبری می‌کنند، زن‌ها به فضا رفته اند، زن‌ها جایزه گرامی را بردند، ( جایزه‌ای برای بهترین‌های موسیقی) همان زن‌ها هم می‌توانند دنبک بنوازند و بنوازند--با نمره ای پنج ستاره؟ خیر، میلیون‌ها ستاره. ممنوم. (تشویق) (صدای زنگ) (درام فلزی) (صدای زنگ) (صدای لرزانک) (دنبک) (تشویق)
"Listen. Do you hear that?" my grandmother asked me. "Listen. Listen to what the beetle is saying." I would spend hours and hours listening to the little beetle rolling a huge ball of dung, and while at it, I heard a variety of environmental sounds. With the keenest of ears, I would hear family chatter, laughter, the wind howling and even crickets chirping. All these sounds crisscrossed into each other,
and I would hear rhythm in between. Then I would beat my plate with a spoon and my chest with my tiny hands trying to recreate what I was hearing. I have been beating the same plates, shakers, drums, pans and so much more ever since to become a professional drummer and percussionist. (Applause) As I grew up, subconsciously, I felt a strong urge to hide my newfound hobby. Even without it being said out loud, I knew that somehow it was wrong to do what I was doing. In most of the ceremonies,
I noticed that most of the women and girls were not in sight, but when they were, I noticed that they would wear their dancing skirts and shake their waists off, singing, clapping, ululating, while the men filled up the rhythm section. A few years later, I came to understand what tradition and culture meant, and what was considered taboo or otherwise. In the majority of African cultures, women have been forbidden to play drums and percussion for a very long time.
I believe this taboo stems from the psychological and traditional belief that the woman is an inferior being. I grew up hearing that the place of the woman is in the kitchen or in the other room. Mhm? (Laughter) Women had been brainwashed and led on for so long until we had fallen victim and actually started believing in this ourselves. This, coupled with the lack of interest to educate women, played a major, major role in etching this into our minds. The sounds of the drum provoke emotion and movement. Essentially, the drum is a very sensual instrument.
Once at a festival, a man asked me how I dared put a drum in between my legs. I have been considered loose and dirty for playing an instrument. I have repeatedly been questioned why I would choose to play drums instead of practicing journalism, which I studied for my undergraduate, which has been termed "more decent." The sight of a woman playing drums enfeebles her, makes her less feminine, less desirable, but all this optimally puts her on a lower social stand. Drumming has essentially represented the strong African heritage,
and its importance can be seen in the many aspects of the African tradition. Many communities encompass drumming in their day-to-day activities, and still do up to date, from childbirths to initiation ceremonies, welcoming ceremonies, marriages and even burials. However, this same drum is disappearing very fast from the music scene, and the traditional genre is losing its popularity very quickly amongst the people. Inspired by the need to preserve this culture, I am teaching the significance and the importance of the drum
to young boys, women and girls. In my journey as a percussion teacher, I have realized that very many women actually want to play the drum, but at the same time, they fear it. Some fear how society will perceive them. Others fear the physical pain that comes with playing. Oh yes, it's not that easy. Some, because their spouses don't approve of them, and others generally fear the responsibility of being a bearer of culture. I believe, or I think that all these fears
are etched in the collective feminine cautiousness because when we learn of the atrocities that have happened to women, continentally especially, it serves as a constant reminder that one step out of our designated place may end up in very serious consequences. Well, I use my drum to tell my story and my people's stories. My roots shaped me and my culture is here to stay with me. Women can be custodians of culture, too. We are born to bring forth life, to nurture it. We can definitely preserve our traditions very, very excellently.
My drum and I, we are here to stay. (Applause) We are definitely here to stay. If women have led countries, women have gone to space, women have won Grammys, then the same, same women can play the drum and play it -- to a five-star rating? No, to a million-star rating. Thank you. (Applause) (Chiming) (Metallic drumming) (Chiming)
(Rattling) (Drumming) (Applause)