021-22889554
021-26703715
مشاوره آموزشی رایگان

021-22889554  |  021-26703715 مشاوره آموزشی رایگان

ليو بولين: مرد نامريى

Liu Bolin

The invisible man

Can a person disappear in plain sight? That's the question Liu Bolin's remarkable work seems to ask. The Beijing-based artist is sometimes called "The Invisible Man" because in nearly all his art, Bolin is front and center — and completely unseen. He aims to draw attention to social and political issues by dissolving into the background.


تگ های مرتبط :

China, Global Issues, Identity
ليو بولين: با نامريى كردن خودم، سعى دارم درباره رابطه بين تمدن مان و توسعه آن که در حال فسخ شدن است سوال كنم. مترجم: با نامريى كردن خودم، تلاش مى كنم رابطه ضد و نقيض و اغلب در حال فسخ شدن بين تمدن مان و توسعه آن را مورد بررسى و پرسش قراردهم. ل ب: اين نخستين اثر من است، در نوامبر ٢٠٠٥ خلق شد. و اين اردوى بين المللى هنر پكن است جايى كه من در آن كار مى كردم پيش از آنكه حكومت به زور آنجا را خراب كند. من از اين اثر براى بيان اعتراضم استفاده كردم. مى خواهم از اين اثر استفاده كنم تا مردمان بيشترى به شرايط زندگى هنرمندان و شرايط آزاد خلاقانه‌‌شان توجه كنند. در ضمن، از ابتدای کار، اين مجموعه
روحيه اى اعتراضى، تعمق برانگيز و ناسازگار داشته است. موقع آرايش كردن، از روش تك تيراندازها كمك مى گيرم تا بهتر از خودم محافظت كنم و دشمنم را تشخيص دهم، همانطور كه او كرد. (خنده) بعد از تمام كردن اين سرى از اعتراضات، شروع كردم به پرسيدن از خودم كه چرا سرنوشت من اينطورى بود، و تشخيص دادم كه فقط من اينطورى نيستم -- همه چينى ها اندازه من سردرگم هستند. همانطور كه مى بينيد، اين آثار درباره برنامه ريزى خانواده، انتخابات در مطابقت با قانون و تبليغات سياسى نهاد كنگره خلق چين است. اين اثر Xia Gang نام دارد ( ترك كردن پست)
Xia Gang معادل پسنديده اخراج شدن است. به آن دسته از آدمهايى بر مى گردد كه شغلشان را در دوره انتقال چين از اقتصادى برنامه ريزى شده به اقتصاد بازارى از دست دادند. از ١٩٩٨تا ٢٠٠٠، بیست و یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار نفر شغلشان را در چين از دست دادند. اين شش نفر در اين عكس كارگران Xia Gang هستند. من آنها را در كارگاه متروكى كه در آنجا تمام عمرشان را كار و زندگى كرده بودند، نامريى كردم. روى ديوار پشت سر آنها شعارى انقلاب فرهنگى است: " نيروى هدايتگر مركزى در پيشبرد آرمان ما، حزب كمونيست چين است " بمدت نيمى از ماه را به دنبال اين ٦ نفر گشتم تا در اثر مشاركت كنند.
ما مى توانيم تنهاشش مرد را در اين تصوير ببينيم، اما در واقع، آنهايى كه در اينجا مخفى شده اند، تمام كسانى هستند كه اخراج شده اند. آنها فقط نامريى شده اند. اين قطعه، استوديو نام دارد. امسال بهار، فرصتى برايم در طى برگزارى نمايشگاه انفراديم در پاريس پيش آمد تا اثرى را در استوديو خبرى كانال ٣ فرانسه عكسبردارى كنم-- عكسهاى خبرى روز را انتخاب كردم. اين درباره جنگ در خاورميانه است. و آن يكى درباره تظاهرات مردمى در فرانسه. فهميدم كه هر فرهنگى تضادهاى آشتى ناپذير خودش را دارد. اين تلاش‌ مشتركی بين من و هنرمند فرانسوى جى آر است. مترجم: اين تلاش مشتركی بين من و هنرمند فرانسوى جى آر است.
(تشويق) ل ب: تلاش كردم توى چشمان جى آر محو شوم. اما مشكل اين است كه جى آر تنها از مدلهايى با چشمان درشت استفاده مى كند پس سعى كردم چشمانم را با اين ژست بزرگتر كنم. اما متاسفانه، هنوز بحد كافى براى جى آر درشت نيستند. مترجم: بنابراين تلاش كردم توى چشمان جى آر محو شوم. اما مشكل اين است كه جى آر تنها از مدلهايى با چشمان درشت استفاده مى كند. پس سعى كردم چشمانم را با اين ژست بزرگتر كنم. اما فايده اى نداشت. چون چشمهايم هنوز كوچك هستند. ل ب: اين يكى درباره خاطرات ١١ سپتامبر است. اين يك ناو جنگى است كه در كنار رودخانه هودسون لنگر انداخته است. گرافيتى ( ديوار نويسى) اثر كنى اسكارف.
(خنده) اين ونيز است، ايتاليا. چون دماى جهانى افزايش مى‌‌يابد، سطح دريا بالا ميايد، و گفته مى شود كه ونيز در دهه هاى آينده ناپديد خواهد شد. اين شهر باستانى پمپى است. مترجم:اين شهر باستانى پمپى است. ل بى: اين گالرى بورجيس است در رم. وقتى روى قطعه ى جديدى كار مى كنم، توجه بيشترى را به بيان ايده ها اختصاص مى دهم. براى مثال، چرا بايد خودم را نامريى مى كنم؟ چه چيزى من را وادار به نامريى كردن خودم كرده و باعث فكر كردن مردم مى شود؟ اين يكى رشته‌‌هاى فورى نام دارد. مترجم: اين يكى رشته فورى نام دارد. (خنده)
ل ب: بعد از اينكه در آگوست ٢٠١٢، فسفرهاى خطرناكى در رشته‌‌هاى فورى بسته بندى شده ليوانى در تمامى ماركهاى معتبرى كه در سوپرماركتهاى چين فروش داشتند، پيدا شده است. اين فسفرهامى توانند سرطان زا هم باشند. براى خلق اين اثر هنرى، يك عالم رشته فورى بسته بندى شده ليوانى خريدم و در استوديو خودم گذاشتم و باعث شدم مثل سوپرماركت بنظر رسد. و وظيفه من ايستادن در آنجا، سعى در بيحركت ماندن، تنظيم نمودن موقعيت دوربين و هماهنگى با دستيارم است و كشيدن رنگها و شكلهايی است كه پشت بدنم در جلوى بدنم هستند. اگر پس زمينه ساده باشد، معمولاً بايد سه تا چهار ساعت بايستم.
پس زمينه اين قطعه پيچيده تر است، بنابراين از قبل سه تا چهار روز لازم دارم تا آماده شوم. مترجم: اين كت و شلوارى است كه موقع گرفتن عكس سوپرماركت پوشيده بودم. فتوشاپى در كار نيست. مترجم: اين كت و شلوارى است كه موقع گرفتن عكس سوپرماركت پوشيده بودم. فتوشاپى در كار نيست. (خنده) ال بى: اين آثار درباره خاطرات فرهنگى چين هستند. و اين يكى، اين درباره سلامت غذا در چين است. غذاى ناسالم به سلامت افراد آسيب مى رساند، و هجوم مجلات مى تواند ذهن آدمها را سردرگم كند. (خنده) قطعات بعدى اثر نشان مى دهد كه من چطور خودم را در مجلاتى به زبانهاى مختلف،
در كشورهاى مختلف و در اوقات مختلف نامريى ساختم. فكر كنم در هنر، گرايش يك هنرمند مهمترين عنصر است اگر اثر هنرى كسى را لمس كند، نبايد نتيجه صرف تكنيك باشد، بلكه ناشى از فكر كردن و تقلاى هنرمند در زندگى نيز بوده است. و تقلاهاى مكرر در زندگى اثر هنريى را خلق مى كند، مهم نيست در چه قالبى. (موسيقى) اين همه آن چيزى است كه قصد گفتنش را دارم. از شما متش
Liu Bolin: By making myself invisible, I try to question the inter-canceling relationship between our civilization and its development. Interpreter: By making myself invisible, I try to explore and question the contradictory and often inter-canceling relationship between our civilization and its development. LB: This is my first work, created in November 2005. And this is Beijing International Art Camp where I worked before the government forcibly demolished it.I used this work to express my objection. I also want to use this work to let more people pay attention to the living condition of artists and the condition of their creative freedom.
In the meantime, from the beginning, this series has a protesting, reflective and uncompromising spirit. When applying makeup, I borrow a sniper's method to better protect myself and to detect the enemy, as he did. (Laughter) After finishing this series of protests, I started questioning why my fate was like this, and I realized that it's not just me -- all Chinese are as confused as I am. As you can see, these works are about family planning, election in accordance with the law and propaganda of the institution of the People's Congress.
This work is called Xia Gang ("leaving post"). "Xia Gang" is a Chinese euphemism for "laid off". It refers to those people who lost their jobs during China's transition from a planned economy to a market economy. From 1998 to 2000, 21.37 million people lost their jobs in China. The six people in the photo are Xia Gang workers. I made them invisible in the deserted shop wherethey had lived and worked all their lives. On the wall behind them is the slogan of the Cultural Revolution: "The core force leading our cause forward is the Chinese Communist Party." For half a month
I looked for these 6 people to participate in my work. We can only see six men in this picture,but in fact, those who are hidden here are all people who were laid off. They have just been made invisible. This piece is called The Studio. This spring, I happened to have an opportunity during my solo exhibition in Paris to shoot a work in the news studio of France 3 -- I picked the news photos of the day. One is about the war in the Middle East, and another one is about a public demonstration in France. I found that any culture has its irreconcilable contradictions. This is a joint effort between me and French artist JR.
Interpreter: This is a joint effort between me and French artist JR. (Applause) LB: I tried to disappear into JR's eye, but the problem is JR only uses models with big eyes. So I tried to make my eyes bigger with my fingers. But still they are not big enough for JR, unfortunately. Interpreter: So I tried to disappear into JR's eye, but the problem is JR uses only models with big eyes. So I tried to make my eyes bigger with this gesture. But it doesn't work, my eyes are still small. LB: This one is about 9/11 memories. This is an aircraft carrier moored alongside the Hudson River.
Kenny Scharf's graffiti. (Laughter) This is Venice, Italy. Because global temperatures rise, the sea level rises, and it is said thatVenice will disappear in the coming decades. This is the ancient city of Pompeii. Interpreter: This is the ancient city of Pompeii. LB: This is the Borghese Gallery in Rome. When I work on a new piece, I pay more attention to the expression of ideas. For instance, why would I make myself invisible? What will making myself invisible here cause people to think? This one is called Instant Noodles.
Interpreter: This one is called Instant Noodles. (Laughter) LB: Since August 2012, harmful phosphors have been found in the instant noodle package cups from every famous brand sold in China's supermarkets. These phosphors can even cause cancer. To create this artwork, I bought a lot of packaged instant noodle cups and put them in my studio, making it look like a supermarket. And my task is to stand there, trying to be still, setting up the camera position and coordinating with my assistant and drawing the colors and shapes that are behind my body on the front of my body. If the background is simple,
I usually have to stand for three to four hours. The background of this piece is more complex, so I need three to four days in advance for preparation. This is the suit I wore when I did the supermarket shoot. There is no Photoshop involved. Interpreter: This is the suit I [was] wearing when I did the supermarket shoot. There is no Photoshop involved. (Laughter) LB: These works are on China's cultural memories. And this one, this is about food safety in China. Unsafe food can harm people's health, and a deluge of magazines can confuse people's minds. (Laughter)
The next pieces of work show how I made myself invisible in magazines of different languages, in different countries and at different times. I think that in art, an artist's attitude is the most important element. If an artwork is to touch someone, it must be the result of not only technique, but also the artist's thinking and struggle in life. And the repeated struggles in life create artwork, no matter in what form. (Music) That's all I want to say. Thank yo